خانه / خانواده / آموزش کف بینی و خواندن کف دست

آموزش کف بینی و خواندن کف دست

ما در ۳ آموزش مختلف به شما یاد میدهیم که چگونه کف بینی کنید و در هر جمعی جذاب باشید ;)

آموزش شماره ۱

اصول صحیح کف بینی :

شما و فردی که کف بینی را روی او انجام میدهید باید در کنار هم بنشینید .
هر دو شما باید در وضعیت راحتی قرار داشته باشید .

از شخص مورد نظرتان بپرسید که آیا چپ دست یا راست دست است ، به هر دو دست باید نگاه کنید اما بیشتر توجه تان باشد به دست اصلی فرد باشد .

برای خواندن صحیح کف دست به نور کافی نیاز دارید که میتوانید برای این منظور از نور خورشید یا نور چراغ قوه استفاده نمائید .

کار کف بینی را در مکانی آرام و خصوصی انجام دهید .

همیشه پس از خواندن کف دست سکوت کنید و به جز فرد مورد نظرتان به کسی چیزی نگوئید.

در زمان کف بینی تنها بروی دست فرد تمرکز کنید و از صحبت درباره مسائل جانبی و اضافه خودداری کنید و تنها از چیزی حرف بزنید که بروی دستان او میبینید .

هموار صادق و راستگو باشید تا مردم به شما اعتماد داشته باشند .
این کار را برای کمک و آگاهی رساندن به دیگران انجام دهید و نه برای پز دادن و خودنمایی تا در این کار شاهد پیشرفت خود باشید .

زادگاه كف بيني

بـعـد كـه دسـت فردي را گرفته و به او گفتـيـد كه قـصـد خواندن دستش را داريد، به وي چنين مـي تـوانـيد بگوييد كه كف خواني پس از آنكه در هزاران سال پيش در هندوستان سرچشمه يافت نسل به نسل به ما منتقل گرديده است. در يونان باستان تبديل به شاهراه گشته وتدريجا مانند سيل خروشان شروع به گسترش و انـتـشـار بـه تـمام اروپـا و آسيا كرد.

خطوط روي كف دستـهـاي شـمـا ويـژگيـهاي متمايز و سلامتي شخصي شما را تعيين و پيشگويي مي كنند و نه سرنوشتتان را. خطوط روي دست تقدير شما را تعيين و تعريف نميكنند- بلكه اين شما هستيد كه آن را تعيين ميكنيد. هرگاه تغيير يابيد خطوط دستان شما نيز تغيير خواهند كرد.

از كـف دستان خودتان آغاز كنيد و ديري نخواهد گذشت كه شما تبديل به يك استاد كف خواني خواهيد شد.آن قدر دست افراد به سمت شما خواهد آمد كه نخواهيد دانست با آنها چه كار كنيد.

خواندن كف دست

هر دست نمايانگر جنبه هاي متفاوت ازديگري ميباشد:

دست راست: سمت انجام دهنده يا ” تعامل”

دست چپ: سمت احساسات و يا ”قلب”

آموزش کف بینی و خواندن کف دست

 

معرفی خطوط

kafbini

خط قلب

بيانگر آن است كه بـر سـر زندگي عشقي شما چه گذشته و علت آن چه چيز بوده است.

دست راست– چگونگي ارتباط با ديـگران، احـتـيـاجـات و تجربيات در عشق، اشتياق به زندگي.

دست چپ– چه احساسي نسبت به خودتان و رابطه هايتان داريد، احسـاساتي كه در اعماق وجودتان روي ميدهند.

مفهوم خط خصوصیات خط ( خط قلب )

وسواسي و مشكل پسند در انتخاب شريك به زير انگشت اشاره منتهي ميشود
نيازمند عشق به زير انگشت ميانه منتهي ميشود
احتياج به رابطه عاشقانه ندارد مستقيم وكوتاه
گوياي تعدد جوانب متفاوت از احساسات دو يا چندين انشعاب از خط قلب خارج ميگردند
زود رنج در مسايل عشقي خط قلب با انشعابي كه سرش متوجه پايين بوده وبه خط عمر ميرسد
ازدواج موفق زوج متاهل با خطوط قلب مشابه

خط سر

چگونه مي انديشيد، ميزان هوش را نمي سنجد.

دسـت راسـت– اعـمـالي فيزيكي كه در زندگي انجامش ميدهيد شامل شغـل، حرفـه و استعدادهاي نهفته.

دست چپ– شيوه انديشيدن، جهان بيني و چگونگي برقراردي ارتباط.

خصوصیات خط مفهوم خط ( خط سر )

خط سر متوسط به مجاور انگشت انگشتر منتهي ميشود
تفكر ساده ومستقيم كوتاه
تفكر محتاطانه و تمام وكمال بلند
تفكر متمركز و روشن مستقيم
حاظر به در نظر گرفتن ايده هاي نو منحني
خلاقيت مايل واريب
واقع بين افقي
حساس و زود رنج زنجيره اي
روشن فكرو لحاظ نقطه نظر هاي گوناگون د و شاخه شدن در خط سر
رويه بي خيالي وسبكباري خط سر شناور

خط عمر

اين وسيله اي براي پيشگويي آينده كه ميليونر خواهيد شد يـا نـه و يا آنـكـه بـگويد چند سال ديگر عمر خواهيد كرد نميباشد، بـلكه نشان مي دهد كه كيفيت زندگي شما در آينده چگونه خواهد بود.

دست راست– سر زندگي و قواي فيزيكي، زمانبندي رويدادها و وقايع پر اهميت عملي زندگي، تا چه اندازه در زندگي ماجرا جو مي باشيد.

دست چپ– سر زنـدگـي و قـواي احـسـاسـي، زمـانـبـنـدي رويـدادهـا و وقايع پر اهميت احساسي زندگي، چه اندازه در روابط با ديگران ماجراجو مي باشيد.

مفهوم خط خصوصات خط ( خط عمر )
سر زندگي اندك(شخص خسته) از مجاورت انگشت شست عبور ميكند
سرزندگي و سطح انرژي بالا خط منحني عريض و پهن
بيشتر از لحاظ فيزيكي فعال است تافكري قوي تراز خط سر
از لحاظ سلامتي شكننده زنجيره وار
شخصيت فعال خطوط بالا آمده كوتاه
عشق به مسافرت خطوط پيچ خورده متمايل به خارج
اشاره به رخدادهاي خاص در مقاطعي از زندگي خط كوچك روي خط عمر

آموزش شماره ۲

خط سر يا خط نيروهای ذهنی ، مهمترين خط در کف بینی است و نحوه قرار گرفتن اين خط در روی هر دو دست مهم و تعيين کننده میباشد و به طور کلی خط سر در روی دست راست ويژگی تربيتی را در شخص مشخص میکند.

کف بينان متقعدند اگر وضعيت و نحوه قرار گرفتن اين خط در روی دست چپ و دست راست باشد اين شخص دوران اوليه زندگی خود را بدون مشکل و گرفتاری طی کرده و نيروهای مغزی او به گونه طبيعی رشد يافته اند .

چنانچه خط سر در دست چپ يا دست راست نازک يا کلفت ، پر رنگ يا کم رنگ باشد ، آنگاه کف بينان معنای مختلفی را برای آن قائل میشوند ، همين طور اگر اين خط کاملاً صاف باشد يا در دو انتهای ان خميدگی داشته باشد باز هم اطلاعات متفاوتی را در مورد شخص بازگو میکند.

 

کف بینی

همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنيد خط سر ممکن است در يکی از این سه حالت باشد

الف » خط زندگی را قطع کرده باشد (خط شماره ۱ )

ب » بر خط زندگی مماس شده باشد (خط شماره ۲ )

پ » با خط زندگی فاصله داشته باشد (خط شماره ۳ )

اگر خط سر در کف دست کسی به حالت الف باشد : يعنی خط زندگی را قطع کرده باشد نشانگر آن است که اين شخص آدمی ترسو و محافظه کار است ، صاحب اين دست همچنين ممکن است فردی بسيار حساس و زود رنج باشد که خيلی زود به خشم می آيد و عصبی میشود .

چنانچه سمت چپ اين خط به طرف مچ دست متمايل شده باشد اين فرد به مرور زمان آدمی عصبی تر و حساس تر میشود ولی اگر اين خط از سمت چپ همانطور مستقيم جلو رفته باشد و به طرف مچ دست متمايل نشده باشد بيانگر آن است که فرد مورد نظر به مرور زمان آرامتر شده و میتواند احساسات و عواطف خود را بهتر کنترل کند .

اگر خط سر در کف دست کسی به حالت ب باشد : يعنی ابتدای آن بر خط زندگی مماس شده باشد نشانگر آن است که شخص از اعتماد به نفس ضعيفی در زندگی برخوردار است و دچار نوعی عقده خود حقارت است.

چنين خط سرهايی همچنين برخی اوقات نشانگر افراد عاطفی و بسيار احساساتی است ؛ چنين خط هايی عمدتاً متعلق به آدمهای هنرمند است که از روحيه ای لطيف و ظريف برخوردارند.

خط سر مماس بر خط زندگی اگر در دست چپ متمايل به مچ دست شود نشانگر آن است که در آينده اين خصوصيت رفتاری فرد تشديد میشود و ممکن است به اعتياد روی بياورد ولی اگر خط سر همان طور مستقيم پيش رفته باشد بيانگر آن است که اين فرد به مرور زمان از اعتماد به نفس بيشتری برخوردار شده و بر احساسات خود کنترل بيشتری خواهد داشت .

اگر خط سر در کف دست فرد به حالت پ باشد : يعنی با خط زندگی فاصله داشته باشد بيانگر آن است که وی شخصيتی قائم به ذات و مستقل دارد و از اعتماد به نفس خوبی برخوردار است و هر هدفی را که در زندگی اتحاذ میکند و با جسارت در راه دستيابی به آن میکوشد .

حال اگر اين خط سر از سمت چپ به طرف پايين ، مچ دست متمايل شده باشد بيانگر آن است که خصوصيت مزبور در فرد از استحکام برخوردار نيست و فقط در برخی مواقع دارای جسارت فکر و اعتماد بنفس قوی است و دارای عملکرد اجتماعی خوبی میباشد .

اما اگر اين خط سر به طور مستقيم جلو رفته باشد و به بالا يا پايين منحرف نشده باشد بيانگر آن است که خصوصيت مزبور به مقدار زياد در فرد وجود دارد و به مرور زمان تقويت نيز خواهد شد .

9deedd48102110

همچنين بايد دانست كه چنانچه انتهاي سمت راست خط سر از خط زندگي كاملاً فاصله گرفته باشد بيانگر آن است كه فرد مورد نظر با محافظه كاري و احتياط بيگانه است و در همه امور زندگي خود دست به ريسك و خطر ميزند و با شجاعتي بسيار خواسته هاي خود را دنبال ميكند و فردي بسيار جاه طلب بوده و با شور و هيجان جلو ميرود .

آموزش شماره ۳

 

این آموزش به صورت تصویری بوده و با توجه به شکل خطوط دست کف بینی انجام می شود.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

دسترسی آسان به این مطلب لینک کوتاه :
QR Code For: آموزش کف بینی و خواندن کف دست

4 دیدگاه

 1. ممنون دوست عزیر حال کردم .

 2. واقعا کامل. و عالی،یک دنیا تشکر
  جزاک الله خیرا

 3. سلام خسته نباشید
  لازم میدانم بخاطر زحمات و تلاشهای ارزشمندتان در تهیه و ارائه مطالب سودمند از شما تشکر و قدردانی کنم.
  موفففففففففففففففففففففففففففففففففففففق باشید.

 4. بسیار جالب بود.خیلی خیلی ممنون

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme